DZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE

 

§1. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE.

 1. Firma „Meble Gal” prowadzona jest przez Tadeusza Gal prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: „Meble Gal” z siedzibą w Bloku Dobryszyce ul. Kolejowa 16B, NIP: 772-131-98-99, REGON: 100493488, BDO 00208362 działającego na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wójta Gminy Dobryszyce pod numerem 741 z roku 2008.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym (Klientem), a firmą „Meble Gal” zwaną dalej Wykonawcą (Sprzedawcą, Usługodawcą).
 1. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji regulaminu na stronie internetowej
 2. firmy: www.meblegal.com.pl lub u przedstawiciela handlowego.

§3. INFORMACJE O TOWARACH I CENACH.

 1. Informacje o towarach oferowanych do sprzedaży można uzyskać telefonicznie, drogą mailową lub bezpośrednio u przedstawiciela handlowego w punktach wystawowych firmy.
 1. Kalkulator zamieszczony na stronie internetowej służy do określenia szacunkowej ceny, która jest ceną uśrednioną i nie jest wiążąca przy zawieraniu umowy.
 2. Wzorem jakościowym są ekspozycje wystawione w punktach wystawowych firmy.
 3. Treści przekazywane przez przedstawiciela handlowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

DZIAŁ II

ZASADY ZAMÓWIENIA MEBLI NA WYMIAR

 

§4. ZAMÓWIENIA

1. Stronami umowy sprzedaży są Wykonawca oraz Klient, którym może być:

a) osoba fizyczna (posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych),

b) osoba prawna,

c) podmiot nieposiadający osobowości prawnej, który zgodnie z odrębnymi przepisami może

nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.

2. Zamówienia klientów są przyjmowane przez przedstawicieli handlowych w punktach wystawowych

lub miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

4. Umowa sprzedaży towarów staje się wiążąca z chwilą jej podpisania przez obie strony.

5. Wykonanie i montaż mebli zostanie zrealizowane na podstawie szkicu ołówkowego lub wizualizacji

komputerowej projektu mebli kuchennych, sporządzonego przez Wykonawcę po wykonaniu

stosownych pomiarów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

6. Zamawiający, podpisując umowę, oświadcza, że rysunek poglądowy (szkic) został wykonany pod

jego nadzorem i ponosi odpowiedzialność za umieszczone w nim informacje.

7. Wykonanie mebli oraz ich montaż przez Wykonawcę nastąpi po całkowitej akceptacji przez

Zamawiającego projektu i specyfikacji technicznej zamawianych mebli.

8. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia potwierdzenie zamówienia przez Klienta lub dnia

dokonania pomiarów przez Wykonawcę, jeśli Zamawiający wykonywał remont, który może mieć

znaczący wpływ na wymiary zamawianych mebli.

9. Wykonanie zamówienia nastąpi z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

10. Wykonawca oświadcza, że wykona zamówienie z należytą starannością przy użyciu materiałów

jakościowo zgodnych ze złożonym zamówieniem i spełniających wymagane normy wg wzoru

jakościowego zamieszczonego w punkach wystawowych.

11. Montaż mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego nie obejmuje podłączenia zamawianego

sprzętu AGD do istniejących instalacji elektrycznych (w tym oświetlenia), wodnych i gazowych,

znajdujących się u Zamawiającego. Podłączenie i montaż sprzętu AGD do istniejących instalacji

medialnych spoczywa wyłącznie na Zamawiającym i musi być wykonane zgodnie z warunkami

gwarancji producenta danego sprzętu AGD oraz przepisami budowlanymi.

Sprzęt AGD nie stanowi integralnej części mebli kuchennych i wykonawca mebli nie ponosi

odpowiedzialności za jego jakość i stan techniczny.

Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca pozostawia minimalne przestrzenie przy sprzęcie AGD

(np. lodówki) niezgodne z warunkami gwarancji za co nie ponosi odpowiedzialności

12. Specyfikacja techniczna mebli kuchennych, stanowi część integralną umowy.

13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy sprzedaży,

której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji

Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

14. Weryfikacji powierzchni frontu należy dokonywać wzrokowo wg metodyki określonej w normie

PN-F-06001-1994 w następującym brzmieniu: „ powierzchnie oceniane powinny być w takim

położeniu, w jakim znajdują się w meblu w trakcie prawidłowego użytkowania, jasno oświetlone

światłem równomiernie rozproszonym. Oceniający powinien patrzeć na powierzchnię z odległości

użytkowej, tj. od 0,5 do 1,0 m pod dowolnym kątem”.

15. Wymiary produkowanych wyrobów mieszczą się w przedziale: 1000 mm(wysokość) i 600 mm

(szerokość). Po przekroczeniu tych wymiarów , odkształcenia ulegają zwiększeniu. Na życzenie

klienta można wykonać elementy o wymiarach maksymalnych 2750 mm wysokości i 1250 mm

szerokości, bez gwarancji producenta na odkształcenia. Informacja ta zostaje podana ze względu na

to iż producent płyty MDF oznajmia , iż zachowuje ona normę odkształcenia ≤ 3,5 mm/m2.

16. Tolerancja różnicy wymiarów +/- 1 mm na długości i wysokości.

17. Producent zastrzega sobie prawo do oceny i kwalifikacji zgłoszonych uszkodzeń.

18. Ze względu na specyfikację procesu technologicznego, dopuszczalne jest występowanie na pow.

1 m2 produktu, wgnieceń, wysklepień, przebarwień, mikropęknięć, nie przekraczających 2 mm

średnicy w ilości 3 szt.

W przypadku tylnych powierzchni elementów , dopuszczalne ubytki białej melaminy wynoszą:

- w narożnikach max. 2x2 mm, 2 szt. na 1 element,

- na krawędziach max. 3 % obwodu elementu, szerokości 1 mm.

19. Wyroby drewniane z drewna litego oraz fornirowane to produkty wysoko higroskopijne dlatego

należy przestrzegać wilgotności powietrza na poziomie 45-60% oraz temperaturę powietrza około

18-20°C.

20. Zarówno przy blatach drewnianych jak i pokrytych laminatem należy stosować podkładki pod

gorące naczynia oraz deski do krojenia. Głębokie zrysowania mogą powodować wnikanie wody

w głąb blatu co powoduje wybrzuszenie się blatu.

21. Olejowanie blatów drewnianych należy wykonywać przynajmniej raz w miesiącu przeznaczonymi

do tego olejami i woskami.

22. Materiały takie jak blaty drewniane, fronty i elementy fornirowane, fronty i elementy lakierowane,

powierzchnie laminowane ulegają działaniu promieni słonecznych, dymu tytoniowego i tym

podobnych przez co może dochodzić do zmiany tonacji wybarwienia materiałów.

23. Ze względu na procesy technologiczne mogą wystąpić różnice w odcieniu dla wszystkich rodzajów

materiałów w nowych partiach dostawy na co Wykonawca nie ma wpływu.

24. W przypadku domawiania frontów lakierowanych nie ma możliwości uzyskania identycznego

odcienia lakieru. Wynika to z faktu, że lakier jest mieszany pod każde zamówienie indywidualnie,

a dostawca nie gwarantuje 100% odwzorowania koloru.

25. Termin wykonania zamówienia określony w umowie może zostać wydłużony z uwagi na

okoliczności nie wynikające z winy Wykonawcy, o czym Wykonawca zawiadomi Zamawiającego

telefonicznie lub drogą pisemną.

26. W związku z wykonywaniem mebli pod wymiar Wykonawca zastrzega sobie możliwość

dokończenia montażu w innym terminie niż dzień montażu, a w przypadku konieczności

zamówienia nowych elementów (głównie lakierowanych i fornirowanych), termin dokończenia

montażu może ulec przedłużeniu do czasu ich wykonania.

27. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za stan faktyczny ścian, sufitów i podłóg.

28. Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia ścian, sufitów, podłóg. Zleceniodawca zobowiązany jest

do zabezpieczenia ścian, podług, sufitów, okien, futryn itp. przed rozpoczęciem prac montażowych.

29. Na poczet wykonania zamówienia Zamawiający, po dokonaniu przez Wykonawcę stosownych

pomiarów u Zamawiającego, a przed przystąpieniem do wykonania projektu, wpłaci Wykonawcy

zaliczkę w wysokości minimum 10% wartości zamówienia.

30. Pozostałą część wynagrodzenia, po potrąceniu zaliczki, o której mowa w pkt.29, Zamawiający

przekaże Wykonawcy w formie gotówki lub przelewu na wskazane przez Wykonawcę konto

bankowe, w dniu dostarczenia mebli. Możliwe jest, jedynie za zgoda Wykonawcy, zatrzymanie

należności jedynie za montaż do czasu dokończenia montażu.

31. W przypadku nie uiszczenia przez Zamawiającego całości należności za meble, produkt nie podlega gwarancji.

32. W przypadku zmiany przez Zamawiającego wymagań technicznych zamawianych mebli na etapie

realizacji zamówienia oraz zmian w zakresie specyfikacji technicznej w zakresie użytych materiałów

do wykonania zamówienia, wartość ostateczna może ulec zmianie na co Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym Zamawiający wyraża również zgodę na zmianę terminu realizacji

zamówienia.

33. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania zamówienia po akceptacji wykonanego

projektu, Wykonawca ma prawo do zatrzymania zaliczki, o której mowa w pkt.29.

34. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania zamówienia przed akceptacją

wykonanego projektu, tj. do 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca ma prawo do zatrzymania

zaliczki, celem pokrycia kosztów dojazdu, pomiaru oraz wizualizacji komputerowej.

35. Klient zobowiązany jest do dokonania oględzin towaru po montażu i podpisania protokołu odbioru.

Wszelkie zgłoszenia niezgodności z zamówieniem, dokonane po podpisaniu protokołu, traktowane

są jako reklamacje.

36. Termin realizacji naprawy reklamacyjnej wynosi:

- 30 dni, jeżeli wada jest możliwa do usunięcia u klienta,

- 60 dni, jeżeli wada wymaga naprawy w fabryce i domówienia elementów u producentów.

37. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna Wykonawcy.

38. Podczas montażu mebli wszystkie dodatkowe otwory (pod zabudowę AGD, gniazdka, docinki

blatów itp.) wycinane są na miejscu przy użyciu elektronarzędzi w związku z czym występują

krawędzie z widocznymi uszkodzeniami brzegów materiału.

39. W meblach występują widoczne złącza meblowe typu RAFIX, MINIFIX,CABINEO.

40. Klient zobowiązany jest do usunięcia wszystkich przewodów, rur i gniazdek występujących za

sprzętami AGD z uwagi na ich głębokość.

41. Wszystkie gniazdka elektryczne służące do podłączenia sprzętu AGD powinny znajdować się na

wysokości do 10 cm od podłogi co eliminuje wycięcia otworów w szafkach meblowych.

42. Z uwagi na nierówności ścian, sufitów, podłóg, brak kątów prostych oraz poziomów podłóg

i sufitów Wykonawca nie jest zobowiązany do wypełnienia szczelin do 1 cm zgodnie z normą

budowlaną.

43. Klient podczas montażu zobowiązany jest do wskazania przejścia ukrytych przewodów

elektrycznych, rur wodnych, gazowych i kanalizacyjnych. Za ich uszkodzenie oraz uszkodzeń

wynikających bezpośrednio z uszkodzenia przewodów i rur, Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialności a koszty wszelkich napraw ponosi Zamawiający.

44. Zmiana projektu związana z ponownym dojazdem przedstawiciela nakłada na klienta obowiązek

uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 200,00 zł.

45. Z uwagi na stan zdrowia pracowników oraz sytuację epidemiczną może wystąpić przełożenie

terminu montażu nawet do 30 dni.

46. Dostawa mebli ustalona jest na dany dzień w godzinach 8.00-16.00.

47. Warunki gwarancji wraz z atestami: frontów, blatów, płyt, akcesoriów, dostępne są na stronach

internetowych producentów.

48. Zgłoszenia reklamacji dokonywać można drogą elektroniczną lub pocztą .

49. W razie zaistnienia sporu, strony zobowiązują się załatwić sprawę polubownie. W przypadku

niezałatwienia sporu w drodze polubownej, właściwym dla rozstrzygnięcia sprawy spornej będzie

sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Wykonawcy.

50. Integralną częścią umowy są:

a) specyfikacja techniczna zamawianych mebli,

b) projekt ołówkowy,

c) wizualizacja komputerowa.

 

DZIAŁ III

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§5. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep prowadzony przez „Meble Gal” Tadeusz Gal, zorganizowany jako sklep internetowy, utrzymany przez „Meble Gal” w domenie emeblekuchenne.pl, działa na zasadach określonych w niniejszym Dziale Regulaminu.
 2. Dział III określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Działu III Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Dziale Regulaminu mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§6 .DEFINICJE

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.meblegal.com.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.meblegal.com.pl
 7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – MEBLE GAL Tadeusz Gal z siedzibą w Bloku Dobryszyce przy ul. Kolejowej 16b, 97-505 Dobryszyce, NIP 7721319899.
 8. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 9. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 10. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

§7. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.meblegal.com.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy, montażu , zwrotów z przyczyn leżących po stronie klienta.
 5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień 24 godziny na dobę przez cały rok.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Działem III Regulaminu i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 7. Klient składając zamówienie zobowiązany jest do podania wymiarów (symboli) sprzętu AGD.

§8. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie klienta do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 5. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  2. formularz odstąpienia od umowy,
  3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu.

§9. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. system płatności ratalnych obsługiwany przez Credit Agricole z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 65 1940 1076 3185 8153 0000 0000 Credit Agricole S.A.

W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr … oraz imię i nazwisko”.

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia.
 2. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po całkowitym opłaceniu kwoty należnej za zamówienie.

§10. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a)   czas kompletowania Produktów wynosi do 30 dni roboczych i jest zależny od zamówionych materiałów,

b)  dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. zgodnie z jego regulaminem.

 1. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski transportem własnym Sprzedającego zgodnie z ustalonym cennikiem lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Czas kompletowania produktu może ulec zmianie w przypadku braku dostępności materiałów do czasu ich nabycia przez Sprzedającego.

§11. REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r..
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r..
 3. Zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:biuro@meblegal.com.pl lub pisemnie na adres: Blok Dobryszyce ul. Kolejowa 16 b, 97-505 Dobryszyce w terminie 3 dni od odebrania towaru.
 4. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe, podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 5. Dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument ma obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
 7. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 8. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca odpowiednio:
 1. pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,
 2. obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta,
 3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta – Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,
  1. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

§12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Blok Dobryszyce ul. Kochanowskiego 65, 97-505 Dobryszyce.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument (lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży m.in., w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§13. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Dziale III Regulaminu.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§14. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w Dziale III §9 pkt 1 niniejszego Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§15. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@meblegal.com.pl.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

DZIAŁ IV

WARUNKI GWARANCJI I ZASADY UŻYTKOWANIA

 

§16. WARUNKI GWARANCJI.

1. Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji od daty wydania mebli kupującemu za wyjątkiem

pkt. 2 warunków gwarancji.

2. Na dostarczone fronty mebli kuchennych, wykonawca udziela gwarancji jakości zgodnie z okresem

gwarancji udzielonym Wykonawcy przez producentów frontów.

3. Przy zgłoszeniu reklamacyjnym należy okazać się potwierdzeniem zakupu zawierającym datę

sprzedaży.

4. Przy sprzedaży, celem sprawdzenia jakości oraz zgodności towaru z umową, meble powinny być

rozpakowane i okazane kupującemu.

5. Kupujący winien dokonać jakościowego i ilościowego odbioru w momencie zakupu co potwierdza

własnoręcznym podpisem na protokole odbioru.

6. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone tylko w przypadku ujawnienia wad ukrytych,

które nie zostały dostrzeżone przy odbiorze towaru.

7. Termin realizacji naprawy gwarancyjnej wynosi do:

- 30 dni, jeżeli wada jest możliwa do usunięcia u klienta,

- 60 dni, jeżeli wada wymaga naprawy w warsztacie i domówienia elementów u producentów, od daty

otrzymania zgłoszenia.

8. W przypadku reklamacji towaru, którego producent nie posiada już w swojej ofercie lub nie ma

możliwości wykonania reklamacji w wyniku wycofania materiałów z rynku, klient zobowiązany jest

do wyboru produktu z bieżącej oferty w zbliżonej cenie do przedmiotu reklamacji.

9. Podstawowym sposobem załatwienia reklamacji jest naprawa wyrobu, przywracająca jego wartość

użytkową i estetyczną.

10. Jeżeli kupujący dwukrotnie uniemożliwi dokonania oględzin lub naprawy uważa się, iż zrezygnował

z uprawnień gwarancji, a producent zostaje przez to zwolniony z obowiązku naprawy gwarancyjnej.

11. Podpisanie protokołu odbioru przez kupującego przy zakupie mebli jest równoznaczne

z dokonaniem odbioru ilościowego i jakościowego i nie stwierdzeniem uszkodzeń lub braków

zewnętrznych.

12. Niezgodność towaru z umowa powinna być zgłoszona w ciągu 2 dni od dnia sprzedaży do punktu

zakupu mebli lub w siedzibie firmy osobiście, telefonicznie lub pisemnie.

13. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji kupujący zobowiązany jest do pokrycia

kosztów poniesionych w związku z przyjazdem serwisu.

14. Reklamacje dotyczące braków i uszkodzeń mebli wydanych kupującemu załatwia sprzedawca,

natomiast reklamacje na wady objęte gwarancją sprzedawca niezwłocznie przekazuje do producenta

(gwaranta).

15. Gwarancją producenta nie są objęte:

- produkty za które nie uregulowano całości należności (uwzględniono gratyfikację),

- wady i uszkodzenia widoczne przy zakupie na które klient wyraził zgodę,

- wady i uszkodzenia w następstwie, których obniżono cenę wyrobu przy zakupie,

- blaty z wyciętymi otworami pod sprzęt AGD,

- oświetlenie (transformatory, oświetlenie led, żarówki, włączniki itp.),

- uszkodzenia mechaniczne (w tym spowodowane zalaniem, spuchnięcia spowodowane dużą

wilgotnością, szkody spowodowane przez zwierzęta, szkody spowodowane przez niewłaściwe

użytkowanie),

- uszkodzenia materiałów na krawędziach (głównie tych oklejonych PCV) spowodowane nadmierną

temperaturą, która bezpośrednio działa na wyrób ( okolice piekarnika- uchylanie drzwi,

przedwczesne otwieranie drzwi zmywarki, stosowanie sprzętu nie do zabudowy, oddziaływanie

oparów z gotujących wodę czajników, dogrzewanie pomieszczeń palnikami gazu lub prądu, które

dają kierunkowe ciepło na wyrób, oświetlenie halogenowe),

- uszkodzenia powstałe na skutek montażu okapów niezgodnie z zaleceniami producenta wykonane

na polecenie klienta zgodnie z jego nakazem ( prawidłowe odprowadzenie powietrza przez szafki

meblowe),

- uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu, przenoszenia mebli oraz złego montażu

w przypadku wykonywania tych czynności przez Kupującego,

- uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu, przenoszenia mebli oraz złego montażu

w przypadku wykonywania tych czynności przez Kupującego po uprzednim montażu dokonanym

przez Wykonawcę,

- niezgodność odcienia materiałów w przypadku domówienia elementów,

- uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji (np.

brak zamontowania okapu kuchennego, wysoka wilgotność, rysy i pęknięcia oraz przebarwienia

spowodowane niewłaściwym czyszczeniem lub działaniem na materiał długotrwałym

zabrudzeniem).

§17.  ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI.

1. Wszystkie elementy mebli należy chronić przed zarysowaniem, obiciem, zalaniem, wysoką i niską

temperaturą.

2. Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.

3. Należy unikać kontaktu polakierowanych powierzchni z wysokimi temperaturami

i rozpuszczalnikami.

4. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed

szkodliwymi warunkami atmosferycznymi.

5. Wszystkie przeróbki mebli, naprawy samodzielne oraz niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie

powodują utratę gwarancji.

§18. KONSERWACJA

1. Meble kuchenne należy myć miękką, lekko wilgotną (nie mokrą) ściereczką.

2. Dopuszczalne jest czyszczenie mebli przy użyciu środków chemicznych przeznaczonych do tego celu.

3. Nie należy myć mebli ściereczkami i gąbkami ostrymi oraz środkami żrącymi.

 

DZIAŁ V

 

§19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Termin gwarancji , o którym mowa w pkt. 1 i 2 warunków gwarancji liczony jest od dnia podpisania

przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, protokołu odbioru.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą gwarancją, mają zastosowanie przepisy

art. I nast. Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach

sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego